Fontosabb jogszabályok a közlekedési szakemberek részére

Az NKH hatósági lista 2010 januárban aktualizált változata

 1. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 2. 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről és a 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról

 3. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

 4. 1990. évi C. törvény a helyi adókról

 5. 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

 6. 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

 7. 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

 8. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

 9. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

 10. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a végrehajtásról.

 11. 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

 12. 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

 13. 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

 14. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, valamint a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

 15. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, valamint a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

 16. 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

 17. 1999. évi C. törvény az Európai Szociális Karta kihirdetéséről

 18. 1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról

 19. 2000. évi C. törvény a számvitelről

 20. 2001. évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről, valamint az Európa Tanács és Parlament 561/2006/EK rendelete

 21. 2001. évi LXI. törvény az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

 22. 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról

 23. 2003. évi XXXIV. törvény az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

 24. 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

 25. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

 26. 2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról

 27. 2004. évi XIX. törvény a Vám- és Pénzügyőrségről

 28. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 29. 2005. évi LIV. törvény a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló Egyezményt (CMR) kiegészítő, Genfben, 1978. július 5-én kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

 30. 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

 31. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 32. 1966. évi 5. törvényerejű rendelet az áruk előjegyzési eljárásban való behozatalához szükséges, Brüsszelben 1961. december 6-án kötött A. T. A.-igazolványról, valamint a kereskedelmi minták E. C. S. igazoló füzeteire vonatkozó, Brüsszelben 1956. március 1

 33. 1971. évi 3. törvényerejű rendelet a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

 34. 1976. évi 5. törvényerejű rendelet a szállítótartályokra vonatkozó vámegyezmény kihirdetéséről

 35. 2009. évi LVIII. Törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről

 36. 2/1981. (I. 31.) MT rendelet a közúti árutovábbítási szerződésekről

 37. 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról

 38. 25/1989. (III. 17.) MT rendelet a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről

 39. 62/1994. (IV. 22.) Korm. rendelet a fontos kombinált nemzetközi szállítási vonalakról és ezek létesítményeiről Genfben, 1991. február 1-jén létrehozott Európai Megállapodás kihirdetéséről

 40. 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról

 41. 168/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről

 42. 278/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről

 43. 83/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

 44. 84/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a Vámformalitások Egyszerűsítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

 45. 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről

 46. 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói igazolványról

 47. 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

 48. 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről

 49. 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

 50. 295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

 51. 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendeleta Nemzeti Közlekedési Hatóságról

 52. 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről

 53. 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

 54. 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről

 55. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

 56. 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

 57. 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

 58. 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

 59. 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

 60. 16/1999. (VI. 3.) KHVM rendelet az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény mellékleteinek kihirdetéséről

 61. 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 62. 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet a bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeiről

 63. 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

 64. 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

 65. 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról

 66. 19/2001. (V. 25.) KöViM-PM együttes rendelet az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról

 67. 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól

 68. A Tanács 2005/1/EK rendelete 2004. december 22. az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről

 69. 88/2008. (VII. 18.) FVM rendelet az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról

 70. 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről

 71. 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

 72. 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

 73. 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról

 74. 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról